W dniu 03.05.2018 r. około godziny 16, SKKM w Tarnobrzegu otrzymało zgłoszenie o pożarze za Jeziorem Tarnobrzeskim.
Około godziny 16 do stanowiska kierowania komendy miejskiej państwowej straży pożarnej w Tarnobrzegu wpłynęło zgłoszenie o pożarze nieużytków za Jeziorem Tarnobrzeskim. Ze wstępnego rozpoznania paliły się trzciny oraz młode drzewa. Na miejsce skierowano zastęp z JRG Tarnobrzeg, oraz zastępy OSP: Nagnajów, Chmielów, Jadachy, Mokrzyszów oraz dromader, który wykonał 2 zrzuty. Pożar objął około 1 ha nieużytków, działania gaśnicze trwały blisko 2 godziny. W akcji brało udział 5 zastępów straży pożarnej oraz około 20 strażaków.Przypominamy:

Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142):

• art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.

• art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

• art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618)

– kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić
od 20 do 5000 złotych.

• art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Czytaj również