Powstanie nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Rzeszowie.
4 września 2018 r., w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie odbyło się spotkanie, które miało na celu podpisanie umowy z wykonawcą robót na budowę Jednostki Ratowniczej-Gaśniczej nr 3. Nowa jednostka zlokalizowana będzie na terenie specjalistycznej strefy ekonomicznej „Rzeszów-Dworzysko”.

Umowa została podpisana pomiędzy stronami: komendantem miejskim PSP w Rzeszowie bryg. Tomaszem Baranem, a wiceprezesem Zarządu firmy Baudziedzic Panem Marcinem Baranem.
W spotkaniu uczestniczyli: podkarpacki komendant wojewódzki st. bryg. mgr inż. Andrzej Babiec, specjalista ds. Inwestycji i Marketingu firmy Baudziedzic Elżbieta Korniak-Kiec oraz zastępcy komendanta miejskiego PSP w Rzeszowie st. bryg. Krzysztof Filip i bryg. Kazimierz Witek.

Powstaje nowa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza Nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w RzeszowieRozwój miasta Rzeszowa oraz całego powiatu rzeszowskiego zarówno pod względem wzrostu ilości mieszkańców jak również powstania specjalnych stref ekonomicznych a w nich nowych zakładów przemysłowych powstanie nowych szlaków komunikacyjnych spowodowało, że dotychczasowa struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie stała się niewystarczająca. W związku z powyższym zrodziła się koncepcja budowy nowej jednostki ratowniczo – gaśniczej nr 3 w Rzeszowie. Przekuwanie pomysłu w realne przedsięwzięcie rozpoczęło się już w 2015 r, kiedy, to tut. Komenda rozpoczęła rozmowy w sprawie lokalizacji oraz pozyskania terenów pod budowę. Efektem tych działań było przekazanie przez Prezydenta Miasta Rzeszowa działki o powierzchni 1.9573 ha. zlokalizowanej pomiędzy ulicami Inwestycyjną i Dworzysko. Blisko skrzyżowania krajowej „94” z ekspresową „19”.
Tak, więc budowa prowadzona będzie na terenie Parku Naukowo Technologicznego Rzeszów – Dworzysko w latach 2018-2020”.

Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu państwa, przy czym z budżetu wojewody podkarpackiego zabezpieczono kwotę w wysokości 3 277 tys. zł. Pozostałą część środków tj. 8 965 tys. zł uzupełniono z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. Łączna kwota przeznaczona na budowę strażnicy wynosiła 12 242 tys. zł.

Realizacja zadania rozpoczęła się już w wrześniu 2017 r., kiedy to ze środków pochodzących od prezydenta Miasta Rzeszowa wykonana została dokumentacja projektowa za kwotę 288 tyś zł. Następnie na początku 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę.
Dokumentację projektową wykonał firma Demiurg z Poznania, która także będzie pełniła nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji.

W kwietniu ogłoszony został pierwszy przetarg. Niestety w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej nie został wyłoniony wykonawca powyższej inwestycji z uwagi na fakt, iż złożona oferta przekraczała swoją ceną przygotowane na ten cel środki o ponad 3 600 tys. zł. Komendant miejski PSP w Rzeszowie zwrócił się do samorządów miasta Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego z prośbą o wsparcie finansowe na lata 2018 – 2020.

Rada Powiatu Rzeszowskiego na posiedzeniu w dniu 15.06.2018 przyznała środki na realizację inwestycji w wysokości 100 tys. zł, natomiast Rada Miasta Rzeszowa na posiedzeniu 26.06.2018r przyznała 1 200 tys. zł. Niestety do rozstrzygnięcia przetargu w dalszym ciągu brakowało niecałe 2 350 tys. zł w związku, z czym przetarg musiał zostać unieważniony.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz pilną potrzebę rozpoczęcia realizacji budowy jednostki ratowniczo – gaśniczej zakres planowanej inwestycji został ograniczony do budowy budynku głównego wraz z niezbędną infrastrukturą, i na ten zakres w dniu 10 lipca został ponownie ogłoszony przetarg.

W wyniku kolejnej procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca robót firma BAUDZIEDZIC z siedzibą w Rudnej Małej, który zrealizuje główną część inwestycji za kwotę 14 919 883,75 zł. Pozostałe obiekty tj. budynek wspinalni służący m.in. do ćwiczenia technik alpinistycznych oraz suszenia węży strażackich, bieżnia oraz boisko sportowe realizowane będą na podstawie odrębnych procedur przetargowych w miarę pozyskanych przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie.

Ponieważ i ta oferta przekraczała swoją ceną przygotowane na ten cel środki rzeszowscy strażacy musieli zwrócić się o uzupełnienie finansowania, tym razem do marszałka województwa podkarpackiego oraz komendanta głównego PSP.

W efekcie finalnym udało się zgromadzić odpowiednią kwotę a środki pochodzą od niżej wymienionych podmiotów:
– Rezerwa celowa z budżetu państwa – 8 964 300 zł
– Budżet wojewody podkarpackiego – 3 277 000 zł
– Budżet prezydenta Miasta Rzeszowa – 1 200 000 zł
– Dotacja KG PSP – 800 000 zł
– Budżet marszałka województwa – 500 000 zł
– Budżet starosty rzeszowskiego – 200 000 zł

Będzie to nowoczesny budynek, składający się m.in. z części administracyjno-biurowej, podziału bojowego, hali garażowej, części magazynowo- warsztatowej, stacji obsługi ODO przeznaczonej do prowadzenia przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony chemicznej, myjni samochodów pożarniczych, sali szkoleniowej przeznaczonej na potrzeby Komendy Miejskiej PSP, która jednocześnie będzie przystosowana do pełnienia funkcji rezerwowego stanowiska kierowania podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP, sali edukacyjnej „OGNIK” sprzyjającej kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania wśród dzieci i młodzieży oraz komory dymowej niezbędnej do szkolenia strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych.

Hala garażowa zaprojektowana została na 12 stanowisk przeznaczonych na samochody ratowniczo – gaśnicze, samochody specjalne, łodzie, kontenery, przyczepy oraz inny sprzęt ratowniczy. Dodatkowo przewidziano 4 stanowiska garażowe pełniące funkcje pomocnicze.
Na nowoczesną bryłę zaprojektowanego budynku składają się trzy proste, jednolite segmenty. Całość założenia dopełnia bryła obiektu wspinalni, na której zaplanowano suszarnię węży, ściankę wspinaczkową oraz infrastrukturę niezbędną do ćwiczenia sportu pożarniczego.

Przewiduje się, że w nowej JRG będzie służyło kilkudziesięciu strażaków, w tym od 9 do 16 w systemie zmianowym oraz dwie lub trzy osoby w systemie codziennym – ośmiogodzinnym. W przypadku podwyższonej gotowości bojowej obiekt może stanowić placówkę dyżurną dla 24 funkcjonariuszy w systemie 24 godziny służby i 24 godziny odpoczynku, spełniając przy tym wysokie wymogi stawiane współczesnym jednostkom tego typu.

Umiejscowienie nowobudowanej jednostki w strefie Rzeszów – Dworzysko spowoduje znaczne skrócenie czasów dojazdu do zdarzeń w północno-zachodniej części miasta i powiatu, poprawę zabezpieczenia stref przemysłowych oraz międzynarodowego lotniska Rzeszów-Jasionka. Planowane zlokalizowanie bazy sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do działań związanych z ratownictwem technicznym i drogowym znacząco skróci czas dysponowania sił i środków do zdarzeń na autostradzie i nowobudowanej drodze ekspresowej.

Harmonogram inwestycji przedstawia się następująco:
2017 r. – wykonanie koncepcji programowo przestrzennej, wykonanie projektu budowlanego i technicznego
2018 r. – uzyskanie zezwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych,
2019 r. – roboty budowlane i wykończeniowe,
2020 r. – roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu i pierwsze wyposażenie obiektu.Czytaj również