Upadek na schodach wskutek poślizgnięcia.
W 1937 roku, Sąd Najwyższy stwierdził, iż „Przechodniowi, który poślizgnął się na schodach, nie należy się odszkodowanie, jeżeli schody były w dniu wypadku oczyszczone i pozamiatane”.

W uzasadnieniu orzeczenia czytamy: „ Nie uzasadnia też winy dozorcy, nieznacznie zawilgocenie schodów, gdyż w porze zimowej było ono nieuniknionym następstwem wchodzenia na schody przechodniów w obuwiu nienależycie oczyszczonym ze śniegu, a nie podobna wymagać od dozorcy, ażeby cały dzień stał koło schodów i ustawicznie po każdym przechodniu je wycierał. Posypanie zaś schodów piaskiem lub trocinami nie było według orzeczenia biegłego wskazane (S.N. 15.02.1937. C. II. 2504/36). O.S.P. XVI, poz. 722)

Rok 2017. Sąd Rejonowy w Brzesku I Wydział Cywilny zasądził od pozwanego ubezpieczyciela na rzecz powódki m.in. kwotę ponad 10000 zł tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania. Wyrok z dnia 01.03.2017 r. Sygn. akt I C 394/16.

Powódka uległa wypadkowi na klatce schodowej bloku mieszkalnego, gdzie poślizgnęła się i upadła na mokrych i śliskich schodach. Klatka schodowa była w tym czasie myta przez pracownicę podmiotu administrującego budynkiem tj. Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jak czytamy w uzasadnieniu: „ Zdaniem Sądu, podmiot administrujący budynkiem winien dołożyć należytej staranności, aby zapobiec wszelkim negatywnym zdarzeniom, a w szczególności uwzględnić przeznaczenie budynku i bezpieczeństwo osób z niego korzystających. W tych warunkach Spółdzielnia Mieszkaniowa winna była dołożyć wszelkiej staranności przy utrzymaniu stanu użytkowania schodów w taki sposób, aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom. Oznacza to, że pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej podczas mycia klatki schodowej powinien wycierać schody na sucho, bądź chwilowo do czasu wyschnięcia poszczególnych fragmentów schodów wyłączać je z ruchu, ponadto w trakcie wykonywania czynności porządkowych powinien umieszczać znaki ostrzegawcze. Dodatkowo dla zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa, zdając sobie sprawę z tego jakie śliskie są schody po ich namoczeniu, powinna rozważyć możliwość zastosowania taśm antypoślizgowych na krawędzi stopni (…) Nie można bowiem zarzucać powódce, że skorzystała ze schodów, skoro nie było żadnego ostrzeżenia administratora budynku wyłączającego schody z chwilowego użytku”.

Z powyższych wyroków wynika m.in. jak dużo zależy od konkretnych okoliczności zdarzenia oraz zgromadzonych dowodów.

Porada: uzyskanie świadczeń odszkodowawczych z powodu szkody powstałej na skutek poślizgnięcia, wymaga zebrania odpowiednich dowodów, dotyczących zarówno okoliczności powstania szkody (pozwalających przypisać winę podmiotowi odpowiedzialnemu) jak i wysokości odszkodowania.


Roszczeń można dochodzić zarówno z polisy odpowiedzialności cywilnej podmiotu odpowiedzialnego za szkodę jak i własnych polis NNW.

O czym należy pamiętać, po zaistnieniu szkody z powodu poślizgnięcia?

• O opisie przebiegu zdarzenia (ze wskazaniem daty, godziny, miejsca, przyczyny).
• O zdjęciach z miejsca zdarzenia (wykonanych np. telefonem/ smartfonem). Zdjęcia powinny być wykonane w taki sposób aby można było w sposób niebudzący wątpliwości określić miejsce wypadku (ulica, budynek, klatka schodowa itp.), jego przyczynę (oblodzenie, błoto pośniegowe, woda itp.) a także potwierdzić np. brak stosownych ostrzeżeń, tablic itd.
• O zdjęciach uszkodzonych i zniszczonych rzeczy osobistych (np. okulary, elementy garderoby).
• O oświadczeniach świadków zdarzenia, względnie o danych dot. świadków (np. nr telefonu).
• O dokumentacji medycznej.
• O zbieraniu dokumentów odnośnie wydatków poniesionych na skutek wypadku (faktury, rachunki, paragony), np. dotyczących poniesionych kosztów leczenia, naprawy uszkodzonych rzeczy, kosztów dojazdów do placówek medycznych, utraconych zarobków itd.
• Jeśli miejsce zdarzenia było objęte monitoringiem wizyjnym, należy złożyć wniosek do właściwego podmiotu (np. właściciel, zarządca, ochrona) aby ten zabezpieczył (tj. nie kasował) nagrania z monitoringu z dnia, w którym doszło do szkody.
• O wszystkich innych dokumentach mających związek ze sprawą.


Ty lub ktoś z twoich bliskich poniósł szkodę? Wejdz na stronę internetową aby poznać jakie masz możliwosci i prawa:

http://szkody.rzeszow.pl/

Lub zadaj pytanie za pomocą wiadomosci na Facebooku:

Facebook Kancelaria Meritum Group


Kancelaria Meritum Group pomagama w następujących przypadkach
Szkody na osobie powstałe wskutek:

- wypadków komunikacyjnych,
- wypadków przy pracy,
- wypadków w rolnictwie,
- błędów w sztuce lekarskiej,
- poślizgnięć i potknięć,
- nieszczęśliwego wypadku.

Szkody w pojeździe, w przypadku:

- problemów z ustaleniem odpowiedzialności za szkodę,
- zaniżeniem kosztów naprawy,
- odmowie wypłaty z polisy AC.

Szkody w uprawach rolnych, łowieckie, górnicze.

Instagram: Instagram Kancelaria Meritum Group

Czytaj również