Komunikat dot. przekraczania granicy na Podkarpaciu
Od 15 marca 2020 r. od godziny 0.00 jedynym, czynnym przejściem granicznym z Ukrainą na Podkarpaciu jest Korczowa. Pozostałe przejścia tj. Medyka, Budomierz i Krościenko nie dokonują odpraw. Na granicy ze Słowacją została przywrócona tymczasowa kontrola graniczna w Barwinku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja - środa 25 marzec 2020 r.

Do 13 kwietnia 2020 roku przedłużona została tymczasowo przywrócona kontrola na granicy wewnętrznej UE. Na Podkarpaciu dotyczy to granicy polsko-słowackiej, którą w dalszym ciągu można przekraczać wyłącznie w Barwinku.

Utrzymane zostały ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.


Zaostrza się zasady obowiązkowej kwarantanny dla osób przekraczających polską granicę.
Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek godz. 00:00) osoby, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie, będą również objęte 14-dniową obowiązkową kwarantanną.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja - piątek 20 marzec 2020 r.

Zgodnie z decyzją MSWiA kierowcy, którzy realizują międzynarodowy transport drogowy są zwolnieni z kontroli granicznej na granicach wewnętrznych UE.

Za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego nie wykonuje się wobec nich również kontroli sanitarnej.

Podyktowane jest to koniecznością zapewnienia płynności dostaw towarów.

Na Podkarpaciu powyższe zwolnienia stosowane są w punkcie kontroli w Barwinku (granica polsko-słowacka).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja - środa 18 marzec 2020 r.

Informujemy o wejściu w życie rozporządzenia MSWiA z dnia 17.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 469) zmieniającego rozporządzenie ws. czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego.

W rozporządzeniu MSWiA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz. U. poz. 435) wprowadza się następujące zmiany:

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 oraz w § 2, polega na ograniczeniu ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w drogowych, lotniczych i morskich przejściach granicznych:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;

4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;

5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

7) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.”,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja - wtorek 17 marzec 2020 r.

Aktualne czasy oczekiwania można znaleźć na stronie internetowej granica.gov.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja - niedziela 15 marzec 2020 r. godz. 19.40

Służby graniczne Ukrainy poinformowały, że w okresie od 16 marca 2020 r. (od godziny 0.00 czasu kijowskiego) do 3 kwietnia 2020 r. zostanie tymczasowo wprowadzony zakaz wjazdu na Ukrainę osób bez obywatelstwa tego kraju (z wyjątkami).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja - niedziela 15 marzec 2020 r.

Przypominamy, że jedynym przejściem granicznym dokonującym aktualnie odpraw granicznych z Ukrainą na Podkarpaciu jest Korczowa.

Obsługiwany jest tam ruch samochodów osobowych, ciężarowych, busów i autobusów.

Nie ma możliwości przekraczania granicy pieszo.

W celu zwiększenia płynności kontroli granicznej osób wyjeżdzających z Polski przez przejście graniczne w Korczowej, Straż Graniczna wprowadziła kontrolę uproszczoną.

Komunikat z 14 marca 2020 r.

Stosując się do rozporządzenia MSWiA ws. czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z dnia 13 marca 2020 r. informujemy, iż na Podkarpaciu od 15 marca 2020 r. od godziny 0.00 jedynym, czynnym przejściem granicznym z Ukrainą będzie Korczowa gdzie będzie odbywał się ruch osobowy i towarowy.

Apelujemy do podróżnych zamierzających przekroczyć granicę z Ukrainą, aby już planowali podróż przez drogowe przejście graniczne w Korczowej.

Pozostałe przejścia graniczne w tym Medyka ( ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko - będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania.

W porcie lotniczym Rzeszów – Jasionka, podobnie jak na pozostałych lotniskach w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych lotów z wyjątkiem czarterowych przewożących obywateli polskich powracających do kraju. (Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 marca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym Dz. U. z 2020 poz 436).

Przywrócona zostaje tymczasowa kontrola na granicy ze Słowacją. Na Podkarpaciu - wyznaczony został punkt kontroli granicznej w Barwinku. (Rozporządzenie MSWiA z 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granice państwową stanowiąca granicę wewnętrzną Dz.U. z 2020 poz.434).

Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać będą mogli wyłącznie:

obywatele RP;
cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy,
posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Na granicy utrzymane zostają kontrole sanitarne i przepisy dotyczące kwarantanny.

Prosimy śledzić aktualizacje niniejszego komunikatu.

Czytaj również