Inwestycja będzie polegać na budowie zespołu obiektów, spełniających funkcję strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
Planowana lokalizacja jednostki skróci czas do podjęcia interwencji w północnej części powiatu rzeszowskiego, jak również dzięki umiejscowieniu bazy sprzętu specjalistycznego w pobliżu węzłów komunikacyjnych autostrady i drogi ekspresowej znacząco skróci czas dysponowania sił i środków na terenie całego województwa.

JRG 3 w Rzeszowie

Działające w tutejszej komendzie grupy specjalistyczne ratownictwa technicznego, chemicznego, grupa wysokościowa, wodno – nurkowa oraz kontenery kwatermistrzowski, sanitarny i dekontaminacyjny wymagają zaplanowania w części obiektu bazy ze sprzętem specjalistycznym, który jest obecnie przechowywany w warunkach mogących spowodować utratę jego sprawności. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się powstanie warsztatu do prowadzenia przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych i ubrań ochrony chemicznej strażaków oraz komory dymowej do przeprowadzania ćwiczeń dla strażaków z jednostek Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

W nowobudowanym budynku powstanie sala edukacyjna „Ognik” sprzyjająca kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania dla dzieci i młodzieży.

Umiejscowienie nowobudowanej jednostki w strefie Rzeszów - Dworzysko spowoduje poprawę skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych na głównych ciągach komunikacyjnych przebiegających przez woj. podkarpackie obejmujących drogi A4 i S19 oraz poprawę zabezpieczenia międzynarodowego lotniska Rzeszów-Jasionka
i stref przemysłowych przed występującymi zagrożeniami dla środowiska naturalnego.

JRG 3 w Rzeszowie

Planowany wstępny harmonogram przedstawia się następująco:
2017r. - wykonanie koncepcji programowo przestrzennej, wykonanie projektu budowlanego i technicznego
2018 r. - uzyskanie zezwolenia na budowę oraz rozpoczęcie robót budowlanych,
2019 r. - roboty budowlane i wykończeniowe,
2020 r. - roboty wykończeniowe, zagospodarowanie terenu i pierwsze wyposażenie obiektu.

Realizacja zadania planowana jest do wykonania ze środków budżetu państwa i z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”.

W chwili obecnej trwa etap przygotowywania dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Środki finansowe z przeznaczeniem na dokumentację projektową w wysokości 300 000,00 zł zostały przekazane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa. Termin realizacji powyższego zadania to koniec 2017r.

Czytaj również