W Urzędzie Miasta Krosna wręczono dziś (20 czerwca) nagrody prezydenta "Za zasługi dla Krosna" oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu.

Nagroda Prezydenta Miasta Krosna


Nagroda Prezydenta Miasta Krosna "Za zasługi dla Krosna" ustanowiona została zarządzeniem Nr 399/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nagrodą honorowane są osoby lub organizacje, które w szczególny sposób zasłużyły się miastu lub dzięki którym miasto zostało zauważone w kraju i poza granicami.

Uhonorowani zostali:

Bronisław Baran

Za wieloletnią pracę na rzecz samorządu krośnieńskiego, wprowadzenie i utrzymywanie najwyższych standardów kształcenia w krośnieńskich szkołach oraz poszukiwanie nowych możliwości w celu sprostania współczesnym wyzwaniom w zakresie kultury, sportu i polityki społecznej.

Bronisław Baran

Krośnianin, wieloletni nauczyciel i dyrektor w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 14 w Krośnie. Wybitny, kreatywny samorządowiec, który od 2002 r. nieprzerwanie pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna.

Postać nietuzinkowa, dynamiczna, pełna pomysłów. Zawsze zaangażowany w sprawy miasta i jego mieszkańców. Z zapałem i energią podchodził do realizacji projektów i stawianych przed nim wyzwań. Podejmował szereg inicjatyw na rzecz rozwoju miasta, przede wszystkim w zakresie edukacji, polityki społecznej, kultury i sportu.

Istotne miejsce w jego działaniach zajmowały kwestie związane z poprawą jakości kształcenia i wychowania. Inwestowanie w bazę oświatową oraz rozwój młodzieży były głównymi założeniami prowadzonej polityki. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu oświatą miasto oferuje dziś młodym ludziom możliwość realizowania aspiracji edukacyjnych oraz daje szanse rozwoju umiejętności praktycznych.

Bronisław Baran poprzez troskę o dobro mieszkańców wielokrotnie dał wyraz oddania lokalnej społeczności. Zainicjował szereg programów z zakresu polityki zdrowotnej. Prowadził partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zajmował się tematyką aktywizacji seniorów, zapewniania wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym. Inicjował działania mające na celu poprawę stanu dostępności w obszarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym.

Pełniąc funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta z pasją angażował się w życie kulturalne Krosna, mając pod nadzorem instytucje kultury. Aktywnie działał w celu podniesienia atrakcyjności oferty kulturalnej. Był osobiście zaangażowany w organizację najważniejszych wydarzeń w mieście. Zabiegał o pozyskiwanie środków zewnętrznych na modernizację i rozbudowę infrastruktury. W tym czasie otwarto m.in. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza i Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Nową siedzibę zyskało Biuro Wystaw Artystycznych.

Szczególne miejsce w pracy Bronisława Barana zajmowały zagadnienia dotyczące rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnia kultury fizycznej. Doprowadził do otwarcia Hali Sportowo-Widowiskowej w Krośnie oraz wielu innych, nowoczesnych obiektów. Osobiście angażował się w popularyzację sportu i idei olimpijskich. Był inicjatorem krośnieńskich konferencji popularno - naukowych pn. "Forum Sportu". Przyczynił się do utworzenia Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Współtworzył także "Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Krośnieńskiego".

Zdzisław Dudycz

Za wieloletnią, zaangażowaną pracę na rzecz samorządu krośnieńskiego oraz społeczności lokalnej.

Zdzisław Dudycz

Krośnianin, wieloletni zasłużony działacz społeczny. Przez sześć kadencji, tj. w latach 1998-2024, był aktywnym Radnym Rady Miasta Krosna. Sumienność, życzliwość i empatia - to cechy, które są mu bardzo bliskie i sprawiły, że przez ponad dwadzieścia lat krośnianie obdarzali go zaufaniem wybierając na swojego przedstawiciela w Radzie Miasta Krosna. Przez cztery kadencje pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krosna. W latach 2018-2024 przewodniczył Komisji Samorządu. Godnie i rzetelnie wypełniał obowiązki wynikające z mandatu Radnego, podejmując szereg ważnych działań w trosce o dobro mieszkańców. Szczególnie bliskie były mu sprawy związane z ochroną środowiska, gospodarką komunalną i samorządem. W 2003 roku objął funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Rozwoju Miasta Krosna "Twoje Krosno".

Zdzisław Dudycz od kilkudziesięciu lat zaangażowany jest w działalność na rzecz mieszkańców Dzielnicy Polanka, w której sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Dzielnicy. Miał pieczę nad Dzielnicowym Domem Ludowym. Pełnił nadzór nad prowadzonymi remontami dbając o to, by obiekt był efektywnie wykorzystywany i w pełni służył społeczności lokalnej. Aktywnie włączał się w organizację najważniejszych wydarzeń w Dzielnicy, m.in.: spotkań opłatkowych, dożynek czy Dnia Dziecka. Skupiając wokół Domu Ludowego życie Dzielnicy, stworzył miejsce integracji międzypokoleniowej mieszkańców. Od 2002 roku nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu Kółka Rolniczego w Polance, służąc mieszkańcom merytorycznym i fachowym wsparciem.

Szczególne miejsce w pracy Zdzisława Dudycza zajmowały kwestie związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Polance, w której przez piętnaście lat sprawował funkcję Wiceprezesa. W tym czasie podejmował szereg inicjatyw mających na celu rozwój jednostki. Dostrzegając problemy logistyczne i lokalowe przyczynił się do pozyskania nowej siedziby. Ubiegał się o środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Miał swój udział przy nadaniu jednostce sztandaru, był również współorganizatorem ważnych dla jednostki uroczystości. Zaangażował się także w działalność Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, dążąc do wypracowywania i wdrożenia koncepcji rozwoju jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie całego powiatu krośnieńskiego.

Nagrody Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury


Nagroda Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury przyznawana jest osobom związanym ze środowiskiem naszego miasta, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda wręczana jest już po raz 21 w dwóch kategoriach: za całokształt działalności artystycznej i twórczej oraz za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej. Wnioskodawcami nagród były: instytucje kultury, stowarzyszenia oraz szkoły. Do nagrody zgłoszono 10 kandydatów.

Nagroda Prezydenta Miasta Krosna otrzymali:

Kategoria: za całokształt działalności artystycznej i twórczej

Piotr Burger


Piotr Burger

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Jest członkiem krakowskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 2011 r. pracował w Muzeum Rzemiosła w Krośnie jako przewodnik, edukator, renowator, a także współautor wielu lekcji muzealnych oraz tematycznych spacerów po Krośnie. Obecnie emeryt. W swojej twórczości zajmuje się rzeźbą, fotografią, konserwacją mebli i przedmiotów. Często podejmuje także tematy społecznie ważne, wywołujące emocje, będące np. manifestem przeciwko wojnie. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą. Pisze także teksty poetyckie. W 2008 r. wydał książkę pt. "Twarze", w której zaprezentował swoją twórczość poetycką i plastyczną. Piotr Burger znany jest także z niestandardowego podejścia do edukacji artystycznej i oprowadzania po Krośnie. Używa często przedmiotów uważanych za zużyte i brzydkie. Podczas prowadzonych zajęć opowiada historię przedmiotów starych i niekiedy zniszczonych, jednak niosących za sobą przeróżne historie. Miłośnik Krosna i popularyzator krośnieńskiego dziedzictwa w kraju i za granicą. Wielokrotnie brał udział w audycjach i programach radiowych i telewizyjnych. Od lat przekazuje swoje prace na aukcje charytatywne.

Kategoria: za osiągnięcia w działalności artystycznej i twórczej

Mariola Rybczak


Mariola Rybczak

Ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne w Krośnie. Jest absolwentką Wydziału Edukacji Muzycznej oraz Pozawydziałowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Działalność dyrygencką rozpoczęła już w trakcie studiów, jako asystent dyrygenta w Żeńskim Chórze Akademickim Uniwersytetu Wrocławskiego "Canto Ardente".

Od 2004 r. jest dyrygentem Chóru Mieszanego "Echo" działającego przy Związku Nauczycielstwa Polskiego i Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Chór występuje na krośnieńskich scenach już ponad 70 lat. Ma na swoim koncie liczne koncerty, udział w festiwalach, przeglądach w kraju i za granicą. Swoim udziałem uświetnia ważne krośnieńskie uroczystości.

W 2024 r. Mariola Rybczak obchodzi jubileusz 20-lecia pracy z Chórem Mieszanym "Echo".

Sabina Wójcik-Grygolec


Sabina Wójcik-Grygolec

Jest pomysłodawczynią i organizatorką inicjatywy pn. Grupa "Klaszcz Głośniej", działającej przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza od listopada 2019 r. Grupa jest pierwszą w Krośnie i unikatową w skali kraju grupą artystyczną dla młodzieży oraz dorosłych z dysfunkcjami rozwojowymi. Są to wspaniali tancerze - pełni pasji i zaangażowania w to, co robią.
Wkład w założenie i funkcjonowanie grupy ze strony Sabiny Wójcik - Grygolec jest nie do przecenienia. Zespół pracuje w dwóch grupach, które wielokrotnie prezentowały się na scenie, brały również udział w konkursach tanecznych, na których stawały na podium. Tancerki i tancerze pokazują, że aktywny udział w życiu kulturalnym jest możliwy i zachęcają osoby ze szczególnymi potrzebami do uczestniczenia w kulturze nie tylko jako odbiorcy, ale również jako twórcy i organizatorzy.

Rok 2023 był rokiem bardzo intensywnej działalności. Dzięki staraniom Sabiny Grupa "Klaszcz Głośniej" zaprezentowała się na Krakowskiej Paradzie Smoków, zdobywając II miejsce.

Maja Banicka


Maja Banicka

Jest uczennicą Zespołu Szkól Muzycznych w Krośnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w klasie saksofonu Jana Seredy. Maja ma na swoim koncie wiele osiągnieć artystycznych. W 2023 r. jedenaście razy brała udział w konkursach muzycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym uzyskując najwyższe miejsca. Mimo licznych sukcesów doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w licznych warsztatach i kursach mistrzowskich. W 2023 r. zdobyła I miejsce m.in.: w I Międzynarodowym Konkursie Muzycznym POWER SUNRISE w Skierniewicach, Międzynarodowym Konkursie Muzycznym Opus 2023 w Krakowie, XIX International Contest DIGI-FORM-ART SPRING 2023, Contest of Art. XI International STAR-BRIDGE CUBA 2023, XIX International Autumn Contest DIGI-FORM-ART oraz XIII International Contest of Art STAR-BRIDGE MALEDIVES.

Ponadto Prezydent Miasta Krosna przyznał Andrzejowi Wilkowi nagrodę Jubileuszową za 55-lecie pracy artystycznej.

Andrzej Wilk


Pasjonat muzyki i społecznik lokalny. Swoją działalność muzyczną rozpoczął w 1968 r. jako jeden z członków chóru krośnieńskiej Fary, pod kierunkiem Józefa Chomika - późniejszego pierwszego tenora Opery Bytomskiej. W latach 1970-1978 śpiewał w chórach akademickich w Krakowie na Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz w Chórze Międzyuczelnianym. Udzielając się w chórach rozwijał umiejętności wokalne. W 1980 r. dołączył do Chóru Mieszanego "Echo" w Krośnie. W czasach stanu wojennego, kiedy wiele inicjatyw kulturalnych zostało zawieszonych
Andrzej Wilk mobilizował chórzystów do kontynuowania prób i występów.

Andrzej Wilk

Jego zaangażowanie sprawiło, że chór nie tylko przetrwał, ale przeżył renesans, zdobywając uznanie na licznych konkursach i przeglądach w całej Polsce. W latach 2002-2010 sprawował funkcję Prezesa Chóru Mieszanego "Echo". Organizował koncerty i wyjazdy. Pierwszy zagraniczny występ chóru miał miejsce w Luksemburgu w 1989 r. Występ został nagrany przez Radio Luksemburg. Chór koncertował także m.in.: w Belgii, Francji, Austrii, Słowacji, na Węgrzech, Ukrainie i w Macedonii.

Obecnie Andrzej Wilk swoją działalność artystyczną kontynuuje w Podkarpackim Chórze Męskim w Rzeszowie. W bieżącym roku obchodzi 55 - lecie pracy artystycznej. Andrzej Wilk to nie tylko artysta, ale także aktywny działacz społeczny. W latach 2015-2024 pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Białobrzegi.

W Dzielnicowym Domu Ludowym na Białobrzegach angażował społeczność lokalną do wielu działań. Był inicjatorem takich wydarzeń jak: Biesiada Białobrzeska, Śpiewanie pieśni patriotycznych czy Konkurs Piosenki Polskiej "Cudze chwalicie, swego nie znacie…".

Za swoje dokonania był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązową, Srebrną, Złotą i Złotą z Wieńcem Laurowym Odznakę Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym


Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym przyznawane są na podstawie uchwały Nr XXVII/532/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016 r. Nagrody przyznawane są zawodnikom, trenerom lub osobom działającym na rzecz sportu na terenie miasta Krosna. O przyznanie nagród wnioskują kluby sportowe. W terminie do dnia 31 marca br. do Urzędu Miasta Krosna wpłynęły 24 wnioski.

Decyzją Prezydenta Miasta Krosna za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w 2023 r. nagrody i wyróżnienia otrzymują:
1. Aleks Łączak (Krośnieński Klub Kyokushin Karate)
Za zdobycie I miejsca w kategorii Junior w Mistrzostwach Świata Karate
w Tokio oraz II miejsca w kategorii Kata Junior w Mistrzostwach Europy Karate Kyokushin we Wrocławiu.

2. Izabela Mielech (Krośnieński Klub Kyokushin Karate)
Za zdobycie II miejsca w kategorii Kumite Junior oraz IV miejsca w kategorii Kata Junior w Pucharze Europy Karate Kyokushin w Budapeszcie.

3. Magdalena Wałęga (Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno")
Za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski U16 w Judo, III miejsca
w Pucharze Europy Kadetów w Judo w Berlinie i Gyor oraz III miejsca
w Pucharze Polski Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych w Judo
w Piasecznie i Gdyni.

Magdalena Wałęga

4. Oliwia Ziewalicz (Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno")
Za zdobycie II miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów w Judo,
I miejsca w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo w Gdyni oraz
II miejsca w Pucharze Polski Juniorek i Juniorów w Judo w Warszawie
i Bytomiu.

5. Paweł Juryś (Uczniowski Klub Sportowy "Skorpion Judo Krosno")
Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanki Magdalenę Wałęgę i Oliwię Ziewalicz.

6. Paweł Ginalski (Klub Sportowy Swim2Win Krosno)
Za zdobycie w Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych
w pływaniu I miejsca w konkurencji na 100 m stylem klasycznym
i ustanowienie Rekordu Polski oraz II miejsca w konkurencji na 50 m stylem klasycznym i ustanowienie Rekordu Polski.

7. Piotr Haręzga (Klub Sportowy Swim2Win Krosno)
Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanka Pawła Ginalskiego.

8. Marcin Michalec (Krośnieński Klub Biegacza MOSiR)
Za zdobycie II miejsca w kategorii Open (I miejsca w kategorii wiekowej)
na dystansie 21,1 km w INWA Mistrzostwach Europy Nordic Walking
w Jedlińsku oraz III miejsca w kategorii Open (II miejsca w kategorii wiekowej) na dystansie 10 km i IV miejsca w kategorii Open (I miejsca
w kategorii wiekowej) na dystansie 5 km w Pucharze Polski Nordic Walking.

Marcin Michalec

9. Joanna Hanus (Fundacja Pasjonauci)
Za zdobycie I miejsca w kategorii osób niepełnosprawnych w III Otwartych Górskich Mistrzostwach Polski Nordic Walking oraz II miejsca w kategorii osób niepełnosprawnych w cyklu ENEA Polish Nordic Walking Cup.

10. Szymon Bańdur (Wilki Krosno Spółka Akcyjna)
Za zdobycie I miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów na Żużlu.

Wiceprezes Cellfast Wilki Krosno

11. Piotr Świercz (Wilki Krosno Spółka Akcyjna)
Za zdobycie I miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów na Żużlu.

12. Ireneusz Kwieciński (Wilki Krosno Spółka Akcyjna)
Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanków Szymona Bańdura i Piotra Świercza.

Jakub Kozner wraz z podopiecznymi

13. Janusz Stachyra (Wilki Krosno Spółka Akcyjna)
Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanków Szymona Bańdura i Piotra Świercza.

14. Jakub Kozner wraz z podopiecznymi: Wiktorią Gorzynik, Mają Jaracz, Zuzanną Knap oraz Leną Polek (Akademia Piłkarska Beniaminek Krosno)
Za zdobycie przez drużynę Beniaminek Krosno II miejsca w Mistrzostwach Polski U13 w Piłce Nożnej Dziewcząt.

Zobacz galerię


Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.