Na ostatniej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego (30 września br.) radni przyjęli stanowisko dotyczące przebiegu planowanej obwodnicy Miejsca Piastowego.
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego w sprawie przebiegu planowanej Obwodnicy Miejsca Piastowego

Kierując się troską o rozwój Ziemi Krośnieńskiej i południowej części Województwa Podkarpackiego Rada Powiatu Krośnieńskiego zwraca się do instytucji odpowiedzialnych zaprojektowanie i budowę Obwodnicy Miejsca Piastowego o uwzględnienie w dalszych pracach wariantu, który z racji poszanowania opinii mieszkańców najbardziej zainteresowanych gmin mógłby nosić nazwę "Samorządowy". Zaznaczono go czerwoną przerywaną linią na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego stanowiska. Wariant ten łączy w sobie elementy wariantów W1, W4 i W6 wraz z łącznikami pomiędzy nimi. Przebiega początkowo zgodnie z wariantem W4 (błękitnym) na odcinku od "Początku Opracowania" w kilometrażu 0+000 do pośredniego wpięcia Obwodnicy Miejsca Piastowego do drogi ekspresowej S 19 polegającego na budowie skrzyżowania projektowanej Obwodnicy Miejsca Piastowego z DK28 na wysokości węzła Miejsce Piastowe budowanej Sł 9. Następnie przewiduje wykonanie łącznika pomiędzy tym wpięciem a wariantem W1 (pomarańczowym) w kilometrażu 6+000. W dalszej kolejności, wg naszej propozycji, Obwodnica przebiegałaby po linii wyznaczonej wariantem W1 w kilometrażu od 6+000 do 9+000. Od tego punktu (9+000) Wariant Samorządowy przewiduje wybudowanie łącznicy z punktem połączenia się wariantów W5 i W6. Dalszy przebieg Obwodnicy Miejsca Piastowego w kierunku Sanoka jest zgodny z wariantem W6 i powinien uwzględnić jej wydłużenie za przejazd kolejowy w Pisarowcach.

Zastosowanie takich rozwiązań pozwoli na optymalne skomunikowanie gmin i powiatów leżących w południowej części województwa. Pominięcie wariantu W5, a także w początkowym przebiegu W6 (w kilometrażu od początku opracowania do punktu pomiędzy l 1+000 a 12 +000) oraz przyjęcie do realizacji wskazanego przez nas Wariantu Samorządowego jest najbardziej korzystne pod względem społeczno-ekonomicznym. Wariant ten omija gęstą sieć zabudowy w gminach Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne oraz pozwala na wyprowadzenie ruchu tranzytowego i lokalnego poza centrum Miejsca Piastowego, co jest głównym założeniem projektowanej Obwodnicy. Usprawnia również komunikację poprzez połączenie Obwodnicy z DK28, a tym samym z budowaną drogą ekspresową S 19.

Niekorzystne oddziaływanie wariantu W5 jest szczególnie widoczne w miejscowości Zalesie, gdzie zaplanowano przebieg Obwodnicy pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową i zakładami pracy. Jego realizacja wiązałaby się z wyburzeniem kilku budynków mieszkalnych, degradacją środowiska naturalnego oraz wycięciem dużej części lasu z drzewami liczącymi ponad sto lat.

Wariant W6 na odcinku od początku opracowania do punktu połączenia się z wariantem W5 (w kilometrażu pomiędzy 11 +OOO a 12+000) również nie znajduje uzasadniania, ponieważ nie rozwiązuje problemu nadmiernego natężenia ruchu na rondzie w Miejscu Piastowym. Z uwagi na znaczną odległość od Miejsca Piastowego Obwodnica wybudowana według tej koncepcji nie przejęłaby ruchu, który obecnie paraliżuje centrum Miejsca Piastowego.


Starosta Jan Pelczar podkreślił, iż ma nadzieję, że przytoczone argumenty spotkają się ze zrozumieniem, co pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków przedsięwzięcia.

- Rada Powiatu Krośnieńskiego składa jednocześnie podziękowania Rządowi RP za podjęcie decyzji o budowie długo oczekiwanej obwodnicy Miejsca Piastowego. Inwestycja ta w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu życia ludzi tu mieszkających, otworzy nowe możliwości rozwoju i co najważniejsze podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym - stwierdził starosta krośnieński.

Obecny podczas obrad przewodniczący Rady Gminy Miejsce Piastowe Wiesław Habrat podziękował Radzie i Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

- Dziękuję za to, że dostrzegacie potrzeby samorządów gminnych i za to, że głos mieszkańców i samorządowców z gmin Miejsce Piastowe i Krościenko Wyżne został zauważony. Utrzymaliście Państwo stanowisko, które również jest zgodne z naszymi stanowiskami - stwierdził Wiesław Habrat.