Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powołała konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej.
W listopadzie na pięcioletnią kadencję został powołany konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej lek. med. Andrzej Włodyka - kierownik Izby Przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie.

Konsultanci, w ramach pełnienia swoich funkcji, wykonują m.in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadza kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.