Podkarpaccy policjanci sprawdzali stan infrastruktury drogowej w okolicach szkół i przedszkoli, na terenie wszystkich powiatów. Działania podjęto w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Ujawniono ponad 100 przypadków nieprawidłowego oznakowania i zobowiązano zarządców dróg do usunięcia nieprawidłowości.
Każdego roku, jeszcze przed zakończeniem wakacji, policjanci podejmują działania, które mają poprawić stan bezpieczeństwa w okolicach szkół.

Funkcjonariusze skontrolowali infrastrukturę drogową w ponad 900 miejscach w rejonach placówek oświatowych. Zwracali uwagę między innymi na właściwe oznakowanie przejść dla pieszych, widoczność znaków drogowych informujących o znajdującej się w pobliżu szkole oraz stan urządzeń zabezpieczających na drogach w rejonach szkół i przedszkoli. O stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach policjanci poinformowali zarządców poszczególnych dróg, którzy zobowiązani są do ich niezwłocznego usunięcia.

Najczęściej ujawniane nieprawidłowości to zbyt nisko umieszczone znaki pionowe, brakujące znaki A-17 "dzieci" oraz T-27 "przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci" w wieku od 7 do 15 lat, przede wszystkim w pobliżu szkół i przedszkoli. Stwierdzono również przypadki, gdy znaki nie były widoczne z powodu zasłaniających je drzew.