Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję dotyczącą dalszego procedowania projektowania obwodnicy Leska. Do realizacji wybrany został wariant nr 2 (wg załączonego orientacyjnego planu).
Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanego dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadania obwodnicowe). Wysokość dofinansowania wynosi 100 mln zł, natomiast wkład własny województwa został przyjęty na poziomie 82 mln zł.

W ramach opracowanej koncepcji projektowej wskazano 3 możliwe do realizacji warianty budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej. Każdy z 3 wariantów posiada opracowane podwarianty, które przedstawiają różne rozwiązania techniczne np. w zakresie rodzaju skrzyżowania lub odsunięcia albo zbliżenia projektów mostu w stosunku do istniejącego. Po dogłębnej i rzetelnej analizie, a także wysłuchaniu opinii mieszkańców każdej ze stron zarząd podjął decyzję o wyborze wariantu nr 2

- Podjęliśmy decyzję o wyborze przebiegu planowanej obwodnicy Leska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 po naprawdę głębokiej i precyzyjnej analizie. Każda tego typu inwestycja powoduje mniejsze lub większe skutki społeczne. Wybór tego wariantu naszym zdaniem jest najmniej kłopotliwy. Według wstępnych szacunków prawdopodobnie wyburzone mogą zostać 3 budynki, ale prowadzimy dalsze analizy aby było ich mniej. Samorząd Województwa Podkarpackiego pozyskał na budowę obwodnicy Leska 100 mln zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Jest to jedna z trzech inwestycji, obok obwodnic Łańcuta i Tyczyna, na które otrzymaliśmy duże środki z tego programu. Jest to dotacja celowa i może być wykorzystana tylko i wyłącznie na realizację obwodnicy Leska. Sejmik Województwa zabezpieczył na ten cel 82 miliony zł, a za przekazaniem takiej kwoty głosowali wszyscy obecni radni koalicji rządzącej jak i większość opozycji. Nie było głosu przeciwnego, ponieważ kierowali się przesłankami merytorycznymi. Jeśli zajdzie taka potrzeba jesteśmy gotowi zwiększyć dofinasowanie lub zaproponować inwestycje komplementarne dla Leska.  Nie stać nas na rezygnację z tak cennej inwestycji - powiedział marszałek Władysław Ortyl. 

Wybrany wariant pozwala na budowę drogi o płaskim pochyleniu bez długich podjazdów na wzniesienia, ma to korzystny wpływ na bezpieczeństwo poprzez dobrą widoczność na drodze. Nie ingeruje w obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne. Na całej trasie należy wykonać tylko 4 obiekty inżynierskie, co jest najmniejszą liczbą spośród trzech wariantów, prowadzi to do zminimalizowania kosztów inwestycji, a także zminimalizowania kosztów utrzymania w przyszłości drogi i obiektów inżynierskich.

Wariant wskazany przez zarząd jest rozwiązaniem najlepiej dostosowanym do istniejącego terenu i jego składników, a także najmniej kolizyjnym. Wybór ten jest także rozwiązaniem najlepiej dostosowanym do istniejącego krajobrazu oraz najmniej ingerującym w teren Natura 2000, ale znacząco ingeruje w zakres Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Po dzisiejszej decyzji zarządu województwa Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie kontynuował prace projektowe w celu uzyskania tzw. decyzji środowiskowej.

WARIANT nr 2 - podstawowe informacje:
- długość odcinka: ok 4,5 km,
- łączna liczba obiektów inżynierskich: 4 szt.,
- liczba kolizji z obiektami mieszkalnymi 3 szt.
- długość przebiegu przez obszary Natura 2000 Dorzecze Górnego Sanu: 321 m,
- długość przebiegu przez tereny chronione przyrodniczo Wschodniobeskidzki Obszar chronionego krajobrazu: 2493 m,
- długość odcinków o pochyleniu niwelety powyżej 3%: 0 m
- prowadzenie trasy przy wykorzystaniu istniejących dróg publicznych [m]: ok. 540 m

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.